یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024
مجله ویستا

میرزا مهدی ناظم شیرازی


جنسیت: مرد
نام پدر: ممیرزا احمد نقیب
تخلص: ناظم
تولد و وفات: ( ... )س سیزدهم و چهاردهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: طبیب ، شاعر
ملقب به نقیب الممالک و ناظم‌الشعراء. میرزا مهدی معلومات اولیه را از پدرش آموخت و در حکمت و طبابت مهارت داشت. معتمدالدوله فرهاد میرزا لقب ناظم‌الشعرائی به وی داد. داور (م ۱۳۲۵ق) صاحب "مرآت‌الفصاحه" ، با وی ملاقات داشت. ناظم بعد از وفت پدرش به اصفهان رفت. از آثارش: "دیوان" شعر.
منبع : مطالب ارسالی