شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

غیرممکن نیست


غیرممکن نیست
هیچ چیزی نشدنی نیست. وقتی انسان اراده کند و بخواهد کاری را انجام دهد حتماً می تواند. حتی می توان در صورت سرسختی و اراده تا جایی پیش رفت که غیرممکن ها را ممکن کرد.
طبیعت هم گویای این نکته است، وقتی از دل تخته سنگی گلی می روید، می خواهد به ما گوشزد کند که می توان در هر شرایطی رویش کرد و می توان در سخت ترین شرایط، وضعیت را به گونه ای زیبا و خیره کننده تغییر داد.
دریافتن و متوجه شدن این نکته می تواند هر کسی را در مسیری متفاوت از زندگی قرار دهد و او را تا سر منزل مقصود راهنما باشد.
این گونه رویش ها نه تنها برای فرد، بلکه برای اطرافیان به یاد ماندنی خواهد بود.

[فاطمه فیضی]
منبع : روزنامه ایران