شنبه, ۲۳ تیر, ۱۴۰۳ / 13 July, 2024
مجله ویستا

دلایل سزارین اختیاری، چیست؟


بررسی‌ها نشان از آن دارد که تعداد زیادی از این عمل‌ها، بدون دلیل پزشکی واضحی انجام می‌شود. محققین دلایل این امر را مورد مطالعه قرار داده‌اند.
آمار روز افزون سزارین در بسیاری از کشورهای جهان موجب نگرانی مسئولین بهداشتی شده و انجام سزارین های بدون تجویز علمی در کشور ما، تهدیدی برای نظام سلامت محسوب می شود.
در این رابطه مطالعه ای با هدف تعيين نظرات كاركنان واحد بهداشت خانواده در مراكز بهداشتي درماني در مورد عوامل موثر بر سزارين هاي بدون دليل پزشكي، توسط محققینی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و اداره سلامت کودکان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شده است.
این مطالعه به صورت مقطعی در شهر تهران به انجام رسیده و جامعه مورد مطالعه شامل همه كاركنان رسمي و طرحي بهداشت خانواده شاغل در مراكز بهداشتي درماني و پايگاه هاي بهداشتي تابعه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتی بوده اند.
آمار روز افزون سزارین در بسیاری از کشورهای جهان موجب نگرانی مسئولین بهداشتی شده و انجام سزارین های بدون تجویز علمی در کشور ما، تهدیدی برای نظام سلامت محسوب می شود.
در این پژوهش در مجموع 739 نفر بررسی شدند و داده های به دست آمده از آن ها که  با استفاده از يک پرسشنامه خود ایفا جمع آوری گردیده بود، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
نتایج این مطالعه نشان می دهد که از نظر کارکنان بهداشتی، علل انجام سزارین به ترتیب موارد ذیل بوده است: درخواست مادر (45.5 درصد)، توصیه متخصصین زنان به علل غیر پزشکی (31.7 درصد) و توصیه متخصصین زنان به علل پزشکی (22.8 درصد).
بر اساس اطلاعات به دست آمده در این تحقیق، مهم ترین عوامل مؤثر بر سزارین های بدون دلیل پزشکی به ترتیب: ترس مادر از درد زایمان، سودمند بودن سزارین از نظر اقتصادی برای پزشکان، عدم آگاهی مادر از عوارض سزارین، راحت تر بودن انجام سزارین برای پزشک و داشتن بیمه به خصوص بیمه تکمیلی برای مادران ذکر شده است.
مجریان این پژوهش با توجه به یافته های این مطالعه اظهار داشته اند به منظور کاهش تعداد و عوارض ناشی از عمل سزارین، لازم است آموزش مادران و خانواده های آنها در خصوص روش های کنترل درد زایمان و عوارض ناشی از سزارین به شکل ضروری مورد توجه قرار گیرد.