یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا

۳ تیر ماه ۱۳۳۸ ـ شاه: بحرین متعلق به ما است


سوم تیر ماه ۱۳۳۸ شاه در یک مصاحبه مطبوعاتی که بازتاب جهانی داشت در باره بحرین گفت: بحرین مال ما و متعلق به ما است. وی اضافه کرده بود: ... ولی شیخ آنجا با بستن قراردادهایی با دولتهای …

سوم تیر ماه ۱۳۳۸ شاه در یک مصاحبه مطبوعاتی که بازتاب جهانی داشت در باره بحرین گفت: بحرین مال ما و متعلق به ما است. وی اضافه کرده بود: ... ولی شیخ آنجا با بستن قراردادهایی با دولتهای مشخص کار را بر ما دشوار ساخته است، زیرا که این دولتها در قبال بحرین تعهداتی سپرده اند و ....

همین شاه ده سال بعد تغییر نظر داد و در مصاحبه ای در سفر هند، ناگهان با استقلال بحرین موافقت کرد که چنین اختیاری را نداشت!!. این اظهار شاه، نوعی موافقت با تجزیه کشور تلقی شد.