جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

گل بلوط ها


گل بلوط ها

قلم بدست و دست به قلم
می نویسم و می نویسم
نوشته های نانوشته را
و نانوشته های نوشته را
تا که گذشته ام یابد سلامت حالی
و حالم نیز بداند
آ ری آری
بداند که از تبار اینده است
و بفهمد
بفهمد …

قلم بدست و دست به قلم

می نویسم و می نویسم

نوشته های نانوشته را

و نانوشته های نوشته را

تا که گذشته ام یابد سلامت حالی

و حالم نیز بداند

آ ری آری

بداند که از تبار اینده است

و بفهمد

بفهمد که در بود من

گر چه نخندید هیچ گریه ای

لیک در نبودم گل بلوط ها

به رسم لری خواهند رقصید .

شعر از استاد پاپی