پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا

۳۱مرداد ۱۳۸۶ ــ ۲۲ اوت ــ واکنش شاه صفی در پی تصرف ایروان


۳۱مرداد ۱۳۸۶ ــ ۲۲ اوت ــ واکنش شاه صفی در پی تصرف ایروان

امپراتوری عثمانی ۲۲ اوت سال ۱۶۳۵ شهر ایروان را از دست ایران خارج ساخت که شاه صفی با اعزام نیروی تازه نفس آن را پس گرفت. این نیرو پنج هزار سرباز عثمانی را اسیر گرفت، ولی سال بعد …

امپراتوری عثمانی ۲۲ اوت سال ۱۶۳۵ شهر ایروان را از دست ایران خارج ساخت که شاه صفی با اعزام نیروی تازه نفس آن را پس گرفت. این نیرو پنج هزار سرباز عثمانی را اسیر گرفت، ولی سال بعد عثمانی ها دوباره ایروان را تصرف کردند.