یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

داشتن دوستان چاق ، احتمال چاق شدن را افزایش می دهد


داشتن دوستان و خانواده ای كه اضافه وزن داشته باشند احتمال چاق شدن را افزایش می دهد. گروه های افراد چاق بیشتر در میان افرادی دیده می شود كه دوست یكدیگر هستند. دوستان هم جنس نیز …

داشتن دوستان و خانواده ای كه اضافه وزن داشته باشند احتمال چاق شدن را افزایش می دهد. گروه های افراد چاق بیشتر در میان افرادی دیده می شود كه دوست یكدیگر هستند. دوستان هم جنس نیز در این مورد بیش از دوستان غیر هم جنس بر هم اثر می گذارند.این تاثیر در میان خواهر و برادرها هم دیده می شود اما آنها كه جنسیت مشابهی دارند بیشتر بر چاق شدن یكدیگر تاثیر می گذارند.

همچنین فاصله اجتماعی و نه فاصله فیزیكی در این مورد اهمیت دارد.در حالیكه ارتباط دوستان و افراد خانواده با یكدیگر در چاق شدن آنها نقش دارد این تاثیر از طرف همسایگان غیروابسته به هم مشاهده نشد.