دوشنبه, ۴ تیر, ۱۴۰۳ / 24 June, 2024
مجله ویستا

پورانی ، بایزید


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... ) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط و شاعر
بایزید پورانی

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... ) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط و شاعر
بایزید پورانی