یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024
مجله ویستا

احمدمیرک صالحی طوسی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... ) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط و شاعر
صالحی خراسانی ، احمدمیرک

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... ) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط و شاعر
صالحی خراسانی ، احمدمیرک