پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا

محمدحسن /حسن‌خان سنتورخان


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س سیزدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نوازنده
وی قدیمی‌ترین استاد نوازنده سنتور در عصر قاجاریه و از نوازندگان مشهور به نام دربار …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س سیزدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نوازنده
وی قدیمی‌ترین استاد نوازنده سنتور در عصر قاجاریه و از نوازندگان مشهور به نام دربار محمدشاه و ناصرالدین‌شاه بود. در تاریخ موسیقی ایران نخستین استاد سنتوری است که از او نام برده شده است. کنت دوگوبینو نیز در کتاب "سه سال در ایران" از مقام شامخ هنری وی تجلیل کرده است. شهرت عمدهٔ سنتورخان در زمان سلطنت محمدشاه بود و شاه به او التفات و عنایت فراوانی داشته است. محدصادق‌خان سرورالملک ، نوازندۀ معروف دورهٔ ناصری ، از تربیت‌یافتگان اوست.