پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا

پارسی بنویسیم


پارسی بنویسیم

به جای سوءرفتار بنویسیم بدرفتاری / به جای سوء‌ظن بنویسیم بدگمانی / به جای سوءشهرت بنویسیم بدنامی / به جای .... شبیه بنویسیم مانند، همانند / به جای صدمه بنویسیم آسیب / به جای ظهور بنویسیم …

به جای سوءرفتار بنویسیم بدرفتاری / به جای سوء‌ظن بنویسیم بدگمانی / به جای سوءشهرت بنویسیم بدنامی / به جای .... شبیه بنویسیم مانند، همانند / به جای صدمه بنویسیم آسیب / به جای ظهور بنویسیم پیدایش / به جای عاجز بنویسیم درمانده / به جای هکتار (فرانسوی) بنویسیم جریب.