دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

زندگی جشنی پایان‌ناپذیر


زندگی جشنی پایان‌ناپذیر

زندگی باید جشنی پایان‌ناپذیر باشد چراغانی در سرتاسر سال‌. تنها در این جشن است که رشد می‌یابی و شکوفا می‌گردی‌. آری‌، چیزهای کوچک را به جشن‌های بزرگ تبدیل کن‌.

زندگی باید جشنی پایان‌ناپذیر باشد چراغانی در سرتاسر سال‌. تنها در این جشن است که رشد می‌یابی و شکوفا می‌گردی‌. آری‌، چیزهای کوچک را به جشن‌های بزرگ تبدیل کن‌.