پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا

گاوه


گاوه یک نوع از ماشین‌های ساده استو از دو سطح شیب‌دار تشکیل شده است که در قاعده بهم چسبیده‌اند.
سطح‌های شیب‌دارگاوه زیر نیروی مقاوم رانده می‌شود نه آنکه مقاومت روی سطح شیب‌دار …

گاوه یک نوع از ماشین‌های ساده استو از دو سطح شیب‌دار تشکیل شده است که در قاعده بهم چسبیده‌اند.

سطح‌های شیب‌دارگاوه زیر نیروی مقاوم رانده می‌شود نه آنکه مقاومت روی سطح شیب‌دار کشیده یا رانده شود، تبر تیغ سلمانی، گاو آهن و تیغه کارد، اسکنه، چاقو، میخ،رنده گاوه هستند گاوه یا گوه، قطعه چوبی یا فلزی که یک انتهایش پهن است، و دو پهلویش مورباً بانتهای دیگر که باریک است منتهی می‌شوند. گاو ماشینی ساده و خواص آن مبتنی بر خواص سطح مورب است. گاوه برای جدا کردن دو جسم یا یک قسمت جسماز قسمت مجاور بکار می‌رود.