شنبه, ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 15 June, 2024
مجله ویستا

وین دایر


وین دایر

سعی کن در برخورد با دیگران آنها را همچون معلمی بپنداری .
□□□
افراد کارآمد می گویند ((همین که هستم خوب است ، اما می توانم بهتر از این باشم ))
□□□
تفکر سالم عادت است . درست مثل تفکر روان …

سعی کن در برخورد با دیگران آنها را همچون معلمی بپنداری .

□□□

افراد کارآمد می گویند ((همین که هستم خوب است ، اما می توانم بهتر از این باشم ))

□□□

تفکر سالم عادت است . درست مثل تفکر روان رنجورانه که آن هم عادت است .

□□□

اگر انتظار داشته باشی که ناراحت شوی ، به ندرت خود را دلسرد خواهی کرد .

□□□

جسم مانند شفا دهنده بزرگی است . این موجود کامل و شکوهمند در بسیاری موارد می تواند خود را هم شفا دهد .

□□□

خوشبختی و موفقیت ، اموری درونی هستند که ما آنها را به قلمروی تعهدات زندگی آورده ایم ، نه چیزی که از بیرون آورده باشیم .

□□□

عشق و پذیرش بی قید و شرط خود را نثار دیگران کنید و ببینید چه می شود .

□□□

آزادترین انسانهای روی زمین کسانی اند ، که از آرامش درونی بر خوردارند

□□□

نبخشیدن ، شکست در ادراک کارکرد جهان و سازگاری تو با کل آن است .

http://kandokave.persianblog.ir/