چهارشنبه, ۲۳ خرداد, ۱۴۰۳ / 12 June, 2024
مجله ویستا

بررسی و مقایسه زیست سازگاری آلیاژ مینالوکس و آلیاژ مشابه خارجی In vitro


بررسی و مقایسه زیست سازگاری آلیاژ مینالوکس و آلیاژ مشابه خارجی In vitro

یکی از محصولات دندانپزشکی تولیدشده در داخل کشور آلیاژ بیس متال مینالوکس می باشد که براساس آنالیز آلیاژ نیکل کروم وراباند VeraBond۲ ۲ طراحی و تولید شده است

● بیان مساله:

یکی از محصولات دندانپزشکی تولیدشده در داخل کشور آلیاژ بیس‌متال مینالوکس می‌باشد که براساس آنالیز آلیاژ نیکل- کروم وراباند (VeraBond۲ (۲ طراحی و تولید شده است. مطالعات انجام‌شده حاکی از امکان بروز عوارض بیولوژیک مختلف در حضور آلیاژهای بیس‌متال به دلیل پدیده خوردگی و متعاقب آن آزادسازی عناصر‌ی چون نیکل و کروم از آلیاژ می‌باشد.

هدف: مطالعه حاضر با هدف مقایسه آلیاژ مینالوکس با آلیاژ وراباند۲ از نظر زیست‌سازگاری به صورت In-vitro انجام شد؛ همچنین میزان آزادسازی یون‌های نیکل و کروم از این دو آلیاژ اندازه‌گیری و مقایسه ‌شد؛ در ضمن در هر یک از دو آلیاژ میزان سیتوتوکسیسیتی در حالات مختلف پس از ریختگی، پس از پرداخت و پس از انجام مراحل پخت پرسلن، مقایسه گردید.

● روش بررسی:

در این تحقیق از سه آزمایش شمارش سلولی باTrypan Blue ، MTT Assay و Neutral Red Assay جهت بررسی سیتوتوکسیسیتی استفاده شد. پس از تهیه نمونه‌ها در ابعاد مناسب و انجام مراحل آماده‌سازی و تمیزکردن، نمونه‌ها (۳عدد) به روش تماس مستقیم در مجاورت سلول‌های فیبروبلاست Balb/c ۳T۳ به مدت ۷۲ ساعت در انکوباتور ۳۷°c) و (%۵ Co۲قرار گرفتند. از تفلون به عنوان گروه شاهد استفاده شد. پس از خارج‌‌ساختن نمونه‌ها، با استفاده از سه روش فوق، میزان سیتوتوکسیسیتی بین دو آلیاژ مینالوکس و وراباند۲ و نیز بین گروههای مختلف از هر دو آلیاژ با استفاده از آزمون آماری ANOVA یک‎طرفه مقایسه گردید. به منظور اندازه‌گیری آزادسازی نیکل و کروم از نمونه‌ها (۲عدد)، از محلول سرم فیزیولوژیک استفاده شد و اندازه‌گیری به روش اسپکتروفتومتر‌ی جذب اتمی صورت گرفت.

● یافته‌ها:

آزمایشهای MTT و Trypan Blue اختلاف آماری مشخصی را بین گروههای مشابه از دو آلیاژ و نیز بین گروههای مختلف با گروه شاهد نشان نداد. در آزمایش Neutral Red اختلاف قابل توجهی میان آلیاژ مینالوکس و وراباند۲ در گروههای مشابه وجود نداشت؛ در حالی که در آلیاژ مینالوکس، بین گروه As Cast با گروههای (p<۰.۰۰۱) Polished و (P=۰.۰۲) Firing و شاهد اختلاف معنی‌داری حاصل گردید. در آلیاژ وراباند ۲، اختلاف بین گروه As Cast با گروههای (P=۰.۰۳۴) Polished و (P=۰.۰۳۴) Firing و شاهد معنی‎دار بود ؛ بین گروههای Polished و Firing از هر دو آلیاژ اختلاف آماری معنی‌داری به دست نیامد. در آزمایش آزادسازی عناصر، آزادسازی یون کروم قابل ثبت نبود (<IPPB) در حالی که نیکل در تمام گروهها آزاد شد. بین آزادسازی نیکل از دو آلیاژ به جز در حالت (P=۰.۰۰۷) As Cast اختلاف آماری مشخصی وجود نداشت.

● نتیجه‌گیری:

نتایج این تحقیق نشان داد که اختلاف قابل ملاحظه‌ای از نظر سیتوتوکسیسیتی بین دو آلیاژ مینالوکس و وراباند۲ وجود ندارد و انجام مراحل پرداخت و نیز مراحل پخت پرسلن باعث کاهش سیتوتوکسیسیتی آلیاژ نسبت به وضعیت پس از ریختگی می‌گردد.

عنوان فایل
بررسی و مقایسه زیست‌ سازگاری آلیاژ مینالوکس و آلیاژ مشابه خارجی (In-vitro) application/pdf
in vitro.pdf
749 KB
دانلود

معصومه کندی بیدگلی

علی میرفضایلیان

سیدناصر استاد