سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

ابو حنیفه احمدبن داوود بن وَنند دینوری


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۲۸۲)حیات قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نحوی ، لغوی ، ادیب ، ریاضیدان
از مردم دینور بود که در بصره و کوفه علم آموخت و از محضر پدر خود و …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۲۸۲)حیات قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نحوی ، لغوی ، ادیب ، ریاضیدان
از مردم دینور بود که در بصره و کوفه علم آموخت و از محضر پدر خود و پس از او از ابن سکیت بیشترین بهره را برد. وی علوم بسیاری را همچون ، نحو ، لغت ، هندسه ، حساب ، و هیئت دست داشت ، و صاحب تألیف بود. او را ذوفنون و از نوادر روزگار می‌دانند. روایاتش را صحّه گذاشته‌اند و او را مورد اعتماد دانسته‌اند. او از بزرگان مذهب حنفی بود. از آثار وی: "الاخبار الطوال"؛ "النبات"؛ در شش مجلد بزرگ؛ "الجبر المقابله"؛ "الجمع و التفریق"؛ "البلدان"؛ "البحث فی حساب الهند"؛ "اصلاح‌المنطق"؛ "نوادرالجبر"؛ "القبلهٔ الزوال"؛ "الکسوف"؛ "تفسیر الدینوری"؛ "الانواء"؛ "مایحلن فیه‌العامهٔ" یا "لحن‌العامهٔ"؛ "الشعر و الشعراء".