سه شنبه, ۲۶ تیر, ۱۴۰۳ / 16 July, 2024
مجله ویستا

۲ مرداد ـ ۲۴ جولای ـ ورود نخستین مهاجرین آلمانی به آمریكا


۲ مرداد ـ ۲۴ جولای ـ ورود نخستین مهاجرین آلمانی به آمریكا

امروز در سال ۱۶۸۳، نخستین مهاجران آلمانی با كشتی كنكورد Concord عازم آمریكای شمالی شدند تا در اینجا ادامه زندگانی بدهند. طبق یك برآورد رسمی نزدیك به یك چهارم جمعیت كنونی ایالات متحده …

امروز در سال ۱۶۸۳، نخستین مهاجران آلمانی با كشتی كنكورد Concord عازم آمریكای شمالی شدند تا در اینجا ادامه زندگانی بدهند. طبق یك برآورد رسمی نزدیك به یك چهارم جمعیت كنونی ایالات متحده را ژرمن تبارها تشكیل می دهند.