شنبه, ۲۳ تیر, ۱۴۰۳ / 13 July, 2024
مجله ویستا

خدا محوری در طواف


خدا محوری در طواف

طواف كعبه، به ظاهر دور زدن خانه خداست، ولی بدان كه مقصود از این چرخ زدن، خدا را محور زندگی كردن و فانی شدن در اوست. حالی پیدا كن كه دور او بگردی، قربانی او شوی وكاری كن كه در واقع، …

طواف كعبه، به ظاهر دور زدن خانه خداست، ولی بدان كه مقصود از این چرخ زدن، خدا را محور زندگی كردن و فانی شدن در اوست. حالی پیدا كن كه دور او بگردی، قربانی او شوی وكاری كن كه در واقع، خانه دور سرت بگردد.

مرحوم شیخ رجبعلی خیاط