سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

خیری


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )زیست ۱۳۱۱ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط
از خطوط وی: دو لوحه ثلث یک‌دانگ کتیبۀ عالی ، با رقم: "اثر خیری ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱".

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )زیست ۱۳۱۱ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط
از خطوط وی: دو لوحه ثلث یک‌دانگ کتیبۀ عالی ، با رقم: "اثر خیری ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱".