یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

صلوات


صلوات

اون چیه با خط نور تو آسمون نوشته بود؟
سلام خدا بود و سلام هر فرشته بود
صلواته صلوات، صلواته صلوات
بخوریم نقل و نبات، بفرستیم صلوات
□□□
من دلم می خواد برم تو آسمون پر بزنم
به مدینه …

اون چیه با خط نور تو آسمون نوشته بود؟

سلام خدا بود و سلام هر فرشته بود

صلواته صلوات، صلواته صلوات

بخوریم نقل و نبات، بفرستیم صلوات

□□□

من دلم می خواد برم تو آسمون پر بزنم

به مدینه گل محمدی سربزنم

سوغاتی دارم برات ،صلواته صلوات

بخوریم نقل و نبات، بفرستیم صلوات

□□□

هرکسی تو زندگی غصه داره، گرفتاره

با نگاه بارونی می گرده دنبال چاره

راه حل مشکلات ،صلواته صلوات

بخوریم نقل و نبات، بفرستیم صلوات

□□□

بیا دنیا رو کمی با چشم دل نظر کنیم

دلمون رو مهمون ستاره سحر کنیم

نور کل کائنات، صلواته صلوات

بخوریم نقل و نبات ،بفرستیم صلوات

محمد علی بگلو