چهارشنبه, ۲۷ تیر, ۱۴۰۳ / 17 July, 2024
مجله ویستا

بررسی اثر دهانشویه بتادین ۱% در پیشگیری از بروز حفره خشک


بررسی اثر دهانشویه بتادین ۱% در پیشگیری از بروز حفره خشک
● سابقه و هدف:
با هدف ارزیابی تاثیر دهان شویه بتادین ۱ درصد در پیشگیری از بروز Dry socket مطالعه‌ای در پاییز و زمستان سال ۱۳۷۷ در بخش جراحی فک و صورت دانشکده دندانپزشکی تبریز انجام گرفت.
● مواد و روشها:
این بررسی به روش single blind بوده و جامعه مورد مطالعه را ۱۹۹ نفر بیمار (با ۹۹ نفر شاهد و ۱۰۰ نفر کنترل) با ۲۷۷ محل دندان کشیده شده، تشکیل می‌دادند که از طریق نمونه گیری تصادفی منظم انتخاب و پرسشنامه‌ها در دو گروه شاهد و کنترل تکمیل و برای تمامی بیماران مقداری دهان شویه بتادین ۱ درصد تحویل داده می‌شد تا دهان خود را با آن شستشو نمایند. به دنبال آن ۱الی ۲ دندان جلوتر و یا عقب تر از دندان موردنظر با گاز آغشته به بتادین ۱ درصد به مدت ۲-۵ دقیقه بطور مکانیکی شستشو داده می‌ِشد.
● یافته‌ها:
نتایج پژوهش نشان داد که در گروه کنترل ۵/۳۲ درصد افراد علایم درای ساکت را بروز دادند و در گروه شاهد که شامل ۹۹ نفر با ۱۳۸ محل دندان کشیده شده بودند در ۵/۶۷ درصد علایم dry socket مشاهده شد که اختلاف بین این دو متغیر از نظر آماری معنی‌دار بود (P=۰.۰۱۹۵) ضمنا عوامل مساعد کننده بروز dry socket مورد بررسی قرار گرفتند. از جمله این عوامل استعمال دخانیات بود که اختلاف معنی داری بین دو گروه سیگاری و غیرسیگاری مشاهده شد (P=۰.۰۲۵۶). همچنین مقایسه‌ای بین دو گروه شاهد و کنترل از نظر بهداشت دهان و بروز dry socket انجام گرفته که با ۹۵ درصد اطمینان و با (P=۰.۰۳۲۳) اختلاف بین دو متغیر فوق معنی‌دار بود. وجود بیماری سیستمیک و میزان ترومای حین کشیدن نیز مورد بررسی قرار گرفت که نتایج مطالعه بیانگر وجود رابطه معنی‌دار بین دو گروه کنترل و شاهد است.
● نتیجه گیری:
نتیجه کلی این که استفاده از دهانشویه بتادین ۱ درصد قبل از کشیدن دندان می‌تواند از بروز dry socket همانند سایر دهانشویه‌ها مثل کلرهگزیدین و یا سالین نرمال پیشگیری نماید.
علی حسین مسگرزاده
حسن ابراهیمی
منبع : پایگاه اطلاعات علمی