شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

بررسی بالینی نحوه کاهش حساسیت دندان در برابر تحریکات حرارتی بعد از پرکردگیهای آمالگام دندانی و ارائه یک روش جدید


بررسی بالینی نحوه کاهش حساسیت دندان در برابر تحریکات حرارتی بعد از پرکردگیهای آمالگام دندانی و ارائه یک روش جدید
● زمینه و هدف:
کاربرد بیس گلاس آینومر (GI)نوری زیر ترمیمهای آمالگام در کاهش حساسیت پس از درمان نشان داده شده است. این مطالعه جهت بررسی بالینی و مقایسه نحوه کاهش حساسیت این روش مرسوم با روش جدید (استفادة توأم از Self etch bonding و GI نوری) انجام گردید.
● روش بررسی:
در این مطالعه کارآزمایی بالینی ۳۶ بیمار با دو دندان خلفی دارای پوسیدگی عمیق (با فاصله کمتر از دو میلی‌متر تا پالپ، در رادیوگرافی) انتخاب شدند. در هر بیمار پس از رضایت بیمار و انجام آزمونهای تشخیصی (سرما، گرما، دق، تست الکتریکی پالپ) به صورت تصادفی در یکی از دندانها GIنوری قرار داده شده و دندان با آمالگام پرگردید و در دندان دیگر از ترکیب SE bond) Self etch bonding) و GI نوری استفاده شد. بیماران در روزهای سوم، سی‌ام و ماه سوم مورد ارزیابی و انجام آزمونهای حیاتی قرار گرفتند و میزان حساسیت پس از درمان با این دو روش بـررسی و مقایسه شد. نتایج با استفاده از نرم‌افـزار آماری SPSS و آزمونهای آماری Fridman Testو تست تکمیلی از نوع Duan آنالیز گردید.
● یافته‌ها:
کاهش حساسیت در تست سرما از پیگیری اول به دوم در روش ترکیبی نسبت به روش مرسوم به طور معنی‌داری بیشتر بود ۰۵/۰p< ، اما تفاوت کاهش حساسیت درسایر آزمونها بین دو روش معنی‌دار نبود. در پیگیری دوم نسبت به سوم کاهش حساسیت در هیچ یک از آزمونها بین دو گروه تفاوت معنی‌داری وجود نداشت.
● نتیجه‌گیری:
کاربرد ترکیب SE bond و GI نوری در زیر ترمیم آمالگام به عنوان روش جدید، در کاهش حساسیت به سرما در کوتاه ‌مدت (یک ماهه) مؤثر است، اما در طولانی مدت در پاسخ به آزمونهای حیاتی بین دو روش تفاوتی وجود ندارد.
دکتر اسماعیل یاسینی۱- دکتر ایوب پهلوان۲- دکتر مریم قوام۲- دکتر منصوره میرزایی۳- دکتر معصومه حسنی طباطبایی۳- دکترسکینه آرامی۳-دکترعطیه صفارشاهرودی۴-دکترعاطفه‌صفارشاهرودی۵-دکترحمیدکرمانشاه۳- دکترمحمدجوادخرازی فرد۶
۱- استاد گروه آموزشی ترمیمی دانشکده و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
۲- دانشیار گروه آموزشی ترمیمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
۳- استادیار گروه آموزشی ترمیمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
۴- دندانپزشک.
۵- دانشجوی دندانپزشکی.
۶- دندانپزشک و مشاور آماری دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
منبع : جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران