شنبه, ۲۳ تیر, ۱۴۰۳ / 13 July, 2024
مجله ویستا

ایستگاه‌های تامل در زندگی


ایستگاه‌های تامل در زندگی

▪ سه چیز در زندگی هست که وقتی رفت، دیگر قابل بازگشت نیست: سخن، موقعیت و زمان.
▪ سه چیز در زندگی هست که باعث می‌شود شخص بزرگی شویم: سخت‌کوشی، صداقت و موفقیت.
▪ سه چیز در زندگی هست که …

سه چیز در زندگی هست که وقتی رفت، دیگر قابل بازگشت نیست:

سخن، موقعیت و زمان.

سه چیز در زندگی هست که باعث می‌شود شخص بزرگی شویم:

سخت‌کوشی، صداقت و موفقیت.

سه چیز در زندگی هست که شخصیت انسان را از بین می‌برد:

حرص، غرور و خشم.

سه چیز در زندگی هست که هیچ زمان نباید از دست داد:

آرامش، امید و شرافت.

سه چیز در زندگی هست که همیشگی و قطعی نیست:

رویاهای انسان، ثروت و شانس.

سه چیز در زندگی هست که بسیار قیمتی و ارزشمند است:

عشق، شرافت نفس و خانواده...