جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

محمد بلاق آگاه سمرقندی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ح ۱۱۳۰) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
دو دیوان یکی به فارسی و دیگری به ترکی از وی موجود است.

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ح ۱۱۳۰) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
دو دیوان یکی به فارسی و دیگری به ترکی از وی موجود است.