پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

جمله ها و نکته ها


جمله ها و نکته ها

۱) اگر بر ناتوانی خشمگین شوی، دلیل بر این است که قوی نیستی.
۲) تهی دست بودن و شکایت نداشتن بسیار دشوار است ولی توانگر بودن وغرور و تکبر نداشتن آسان است.
۳) در دنیا سه طبیب حاذق هست: …

۱) اگر بر ناتوانی خشمگین شوی، دلیل بر این است که قوی نیستی.

۲) تهی دست بودن و شکایت نداشتن بسیار دشوار است ولی توانگر بودن وغرور و تکبر نداشتن آسان است.

۳) در دنیا سه طبیب حاذق هست: آرامش، امساک و نشاط، همیشه به این سه طبیب رجوع نمایید.

۴) یک آدم خوشخو و خنده رو با اشتهای بهتری غذا می خورد.

۵) اگر مردم می دانستند هریک در غیاب هم چه می گویند به طور قطع چهار نفر دوست در دنیا باقی نمی ماند.

۶) این یک حقیقت روشن و کهن است که اگر تنهایی مثبت وجود نداشت هیچ اثر هنری و علمی آفریده نمی شد.

۷) افتخار درخشک کردن قطره اشک است نه در جاری ساختن سیل خون.

۸ هرکه با مردم منازعه بسیار کند انسانیت و مروتش زائل می شود.

۹) افسوس که جوان نمی داند وپیر نمی تواند.

بیژن غفاری ساروی ساری