پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا

مشاهیر درمورد قضاوت چه می گویند


مشاهیر درمورد قضاوت چه می گویند

- خدا احکم الحا کمین وقاضی القضات است (شیخ بهایی )
- قاضی مطلق خداوند وقضاوت مطلق فرمان خداست (فرانسوا موریاک )
- خدا وکتاب خدا را در نظر داشته باش وقضاوت کن (توفیق الحکیم )
- تا از همه …

- خدا احکم الحا کمین وقاضی القضات است (شیخ بهایی )

- قاضی مطلق خداوند وقضاوت مطلق فرمان خداست (فرانسوا موریاک )

- خدا وکتاب خدا را در نظر داشته باش وقضاوت کن (توفیق الحکیم )

- تا از همه رموز قانون آگاه نشده ای قضاوت نکن (لائوتسه)

- اگر قضاوت بد نمی خواهی قضاوت بد نکن (ژول ورن )

- مشکلترین قضاوت ها در اختلاف زن وشوهر است ( آندره موروا )

- هیچ قضاوتی نیست که هر دو مدعی یکسان از آن راضی باشند (ژول سزار )

- در قضاوت سه چیز نباید دخالت کند :هوس کینه قدرت (افلاطون )

- قضاوت ترس ندارد به شرط آنکه وجدان بیدار باشد (پاسکال )

- آنکه از قضاوت میترسد از عدالت ترسیده است (تاگور )

- بشر از بدو تولد تا ختم زندگی همه روزه در معرض انواع قضاوت ها است (باخ)

- هزار قضاوت به حق درباره مردم پاداش ندارد ولی یک قضاوت نا حق بالا ترین عذابها رابه دنبال دارد (ارسطو)

- وای به حال جامعه ای که قاضی هایش در قضاوت اشتباه عمدی می کنند وحق را نا حق می کنند (الکساندر دوما )

- قضاوت از زمانی پدید آمد که جامعه پدید آمد (ارسکین کالدول )

- سخت ترین کارها قضاوت است مخصوصا که قانونی هم وجود نداشته باشد ( پاسترناک )

- قضاوت حکمی صحیح وناصحیحی است به شرط اینکه خود قاضی هردوی آنها را بشناسد ( برنارد شاو )

- تا متهمی نباشد قاضی وقضاوتی نیز نخواهد بود(کریستوفر مارلو )

- تمام قدرت قاضی در کتاب قانونی است که در اختیار اوست (شیللر)