شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

نهایت قلدری امپراتوری روم (در این روز ۲ اكتبر)


دوم اكتبر سال ۱۵ میلادی سنای روم به تیبریوس Tiberius كنسول ارشد (رییس شورای مجریه) این كشور تاكید كرد كه قانون Matestas را كه اجرای آن مورد بی اعتنایی قرار گرفته است بار دیگر با شدت هرچه بیشتر …

دوم اكتبر سال ۱۵ میلادی سنای روم به تیبریوس Tiberius كنسول ارشد (رییس شورای مجریه) این كشور تاكید كرد كه قانون Matestas را كه اجرای آن مورد بی اعتنایی قرار گرفته است بار دیگر با شدت هرچه بیشتر و دقیقا به اجرا بگذارد و كسانی یا دولتهایی را كه به قلمرو و شوونات روم احترام نگذارند به مجازات برساند.

مورخان بعدا نوشتند كه این قطعنامه به وضوح قلدری روم باستان را نشان می دهد.