یکشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 16 June, 2024
مجله ویستا

رونتگن


(ویلهم كونراد رونتگن ) ۱۹۲۳-۱۸۴۵ فیزیكدان بزرگ آلمانی در سال ۱۹۸۵ اشعه ایكس را كشف كرد كه تا كنون می توان گفت صدها میلیون عكس به روش او از بیماران گرفته شده است كه این عكس ها در تشخیص بیماری آن ها و مداوابشان تاثیر فراوانی داشته است.

(ویلهم كونراد رونتگن ) ۱۹۲۳-۱۸۴۵ فیزیكدان بزرگ آلمانی در سال ۱۹۸۵ اشعه ایكس را كشف كرد كه تا كنون می توان گفت صدها میلیون عكس به روش او از بیماران گرفته شده است كه این عكس ها در تشخیص بیماری آن ها و مداوابشان تاثیر فراوانی داشته است.

رونتگن در سال ۱۹۰۱ موفق به اخذ جایزه نوبل در فیزیك شد و واحد تشعشعات گاما و ایكس را به نام او (رونتگن ) نامیدند ولی با اینهمه دانشمند بزرگ از اختراع با ارزش خود هیچ استفاده مادی نكرد و همانطور كه سرنوشت برای بسیاری از نوابغ رقم زده است در هفتاد و هشت سالگی در فقر كامل زندگی را بدرود گفت .