دوشنبه, ۴ تیر, ۱۴۰۳ / 24 June, 2024
مجله ویستا

۱۵ دی ـ ۵ ژانویه ـ «تولید» مصرف كننده می سازد


۱۵ دی ـ ۵ ژانویه ـ «تولید» مصرف كننده می سازد

پنجم ژانویه زاد روز ژان بی. سای Jean Baptiste Say اقتصاد دان فرانسوی است كه بسال ۱۷۶۹ به دنیا آمد. تعریف عوامل تولید از او است ؛ از این قرار:
▪ زمین (لاند ) : همه منابع طبیعی
▪ كارگر (لیبر ) : همه نیروی …

پنجم ژانویه زاد روز ژان بی. سای Jean Baptiste Say اقتصاد دان فرانسوی است كه بسال ۱۷۶۹ به دنیا آمد. تعریف عوامل تولید از او است ؛ از این قرار:

زمین (لاند ) :

همه منابع طبیعی

كارگر (لیبر ) :

همه نیروی انسانی

سرمایه ( كپیتال ) :

همه ابزار های تولید مثلا ماشین آلات

« سای » یك رابطه اقتصادی هم به دست داده كه به قانون « سای » معروف است كه می گوید : تولید ( زمینه در بازار ) سازنده و به وجود آورنده ( خالق ) مصرف كننده است. به عبارت دیگر ؛ وجود محصول در بازار برای آن مصرف كننده می سازد و به همین سبب سطح بیكاری پایین می رود . سای برای اقتصاد سیاسی هم تعریف نوشته است كه او را از بانیان این مبحث خوانند. وی در تالیف خود «درباره نقش كارفرما» نوشته است : در جهان پس از انقلاب ( انقلاب فرانسه) ، قوانین موضوعه نباید اجازه دهند كه كارفرمایان به صورت فئودالهای قرون وسطا عمل كنند كه عصیان به وجود خواهد آمد.