شنبه, ۲ تیر, ۱۴۰۳ / 22 June, 2024
مجله ویستا

کاهش تعریق زیاد دست و پا با افزایش سن


کاهش تعریق زیاد دست و پا با افزایش سن

با افزایش سن، از شدت تعریق زیاد کف دست و پا کاسته می شود، افزایش تعریق کف دست و پا به طور معمول ناشی از افزایش پاسخ غدد عرق نسبت به محرک هایی مثل استرس، گرما و فعالیت است ضمن این …

با افزایش سن، از شدت تعریق زیاد کف دست و پا کاسته می شود، افزایش تعریق کف دست و پا به طور معمول ناشی از افزایش پاسخ غدد عرق نسبت به محرک هایی مثل استرس، گرما و فعالیت است ضمن این که بیشتر روش های درمانی در این زمینه موقتی است.