شنبه, ۲ تیر, ۱۴۰۳ / 22 June, 2024
مجله ویستا

محمدجعفر ادیب شیرازی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ح ۱۲۶۰) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
از بزرگ‌زادگان شیراز بود. وی پس از گذراندن مقدمات علوم ، به هندوستان و فرنگ سفرها کرد. چندی …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ح ۱۲۶۰) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
از بزرگ‌زادگان شیراز بود. وی پس از گذراندن مقدمات علوم ، به هندوستان و فرنگ سفرها کرد. چندی نیز با وزراء و سفراء انگلیس همسفر و همراه بود. در زمان محمدشاه که وسایل چاپ را به ایران آوردند ، به امر شاه به تهران آمده و به سرپرستی دارالطباعه منصوب شد و مدت‌ها به آن کار مشغول شد. او قصایدی می‌سرود و گاه به مدیحه‌سرائی می‌پرداخت. وی ایام پیری را در موطن خود گذراند.