جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

مد و هویت‌های شخصی متمایز


مد و هویت‌های شخصی متمایز

در عصر حاضر، چنان انواع گسترده‌ای از انتخاب برای مصرف‌کننده عرضه می‌شود که به افراد امکان می‌دهد خود را از دیگران متمایز سازند. به دیگر سخن، مردم به مدهای جدید و متفاوت، با …

در عصر حاضر، چنان انواع گسترده‌ای از انتخاب برای مصرف‌کننده عرضه می‌شود که به افراد امکان می‌دهد خود را از دیگران متمایز سازند. به دیگر سخن، مردم به مدهای جدید و متفاوت، با آهنگی پرشتاب‌تر جذب می‌شوند، چراکه می‌خواهند به هویت شخصی متمایز خود شکل بدهند.

زیمل در مقاله‌ای تحت عنوان "مد" دلایل تعدد تغییر مد را در عرصه‌های پوشاک، آشپزی، هنر و موسیقی مورد بررسی قرار داده و دلیل تغییر مد را در عصر مدرن با لفظ "عصر عصبی‌تر" معنا می‌کند.

در همین جامعه مجازی اینترنت خوب دقت کنید. یک روز تب اورکات، روزی دیگر جی میل، فلیکر، فیس بوک و اکنون توییتر و فرندفید، همه ما را فرا می‌گیرد. معلوم نیست فردا آبستن چه مدهایی خواهد بود.

با وجود این، مد تنها مساله انتخاب‌های فردی نیست. در واقع، این انتخاب‌ها را تقسیمات طبقاتی و تحرک اجتماعی سامان می‌دهد. زیمل آنتی تزی را میان میل به تمایز فردی- تمایل به جدا بودن و بی‌همتا بودن- و گرایش به برابری اجتماعی و تمایل همه افراد، صرف‌نظر از موقعیت طبقاتی، به پذیرفتن مدهای رایج، باز می‌شناسد که هم بخشی از انگیزه‌ای است که در پس انتخاب‌های مد قرار دارد و هم دلیلی برای دوره زندگی ناپایدار و معمولا کوتاه هر مد خاص.

زیمل موشکافانه می‌گوید: ماهیت ویژه مد ایجاب می‌کند که تنها در یک زمان به دست بخشی از گروهی معین اعمال شود و اکثر افراد صرفا در جهت پذیرفتن آن حرکت کنند. همین که نمونه‌ای عموما پذیرفته شد، به محض اینکه هرکاری که در آغاز شمار اندکی از افراد آن را انجام داده‌اند واقعا همه انجام دهند، ما دیگر از مد سخن نمی‌گوییم. مد همانگونه که گسترش می‌یاید، به تدریج به سوی نابودی می‌رود.