شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

زمان یابی ورود پرفشار سیبری به سواحل جنوبی دریای خزر


زمان یابی ورود پرفشار سیبری به سواحل جنوبی دریای خزر

در این تحقیق زمان یابی ورود و آغاز فعالیت پرفشار سیبری به سواحل جنوبی دریای خزر با روش سینوپتیکی مطالعه شده است

در این تحقیق زمان یابی ورود و آغاز فعالیت پرفشار سیبری به سواحل جنوبی دریای خزر با روش سینوپتیکی مطالعه شده است. در این مطالعه، داده های دمای حداقل و فشار سه ایستگاه انزلی، بابلسر و گرگان، طی دوره آماری ۱۹۷۱ الی ۱۹۸۰ م. برای ماه های سپتامبر، اکتبر، نوامبر و دسامبر، به عنوان ایستگاه های منتخب استفاده شد.

معیار تشخیص پر فشار سیبری، حضور زبانه سامانه مذکور با خط هم فشار ۱۰۲۰ هکتوپاسکال در سواحل جنوبی دریای خزر، به شرط استقرار سلول مرکزی پرفشار سیبری در محدوده ۶۰ الی ۱۲۰o طول شرقی و ۴۰ تا ۶۰o عرض شمالی بوده است. بنابراین تغییرات دما و فشار ایستگاه ها، همزمان با نفوذ زبانه های پرفشار سیبری به روی منطقه، به عنوان زمان ورود پرفشار سیبری به سواحل جنوبی خزر منظور شده است. بر این اساس، دهه دوم اکتبر برابر با دهه سوم ماه مهر با بیشترین فراوانی به میزان ۵۰ درصد در طول دوره آماری، به عنوان آغاز مرحله فعالیت پرفشار سیبری در منطقه شناخته شد.

عنوان فایل
زمان یابی ورود پرفشار سیبری به سواحل جنوبی دریای خزر application/pdf
zaman yabi vorood.pdf
1,249 KB
دانلود

قاسم عزیزی

حسن یوسفی