چهارشنبه, ۳۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 19 June, 2024
مجله ویستا

بررسی مدت لوشیا و برخی عوامل موثر بر آن در زنان زایمان کرده در مراکز آموزشی شهر تهران


بررسی مدت لوشیا و برخی عوامل موثر بر آن در زنان زایمان کرده در مراکز آموزشی شهر تهران

یکی از قابلیت های ویژه رحم, توانایی آن در پاک کردن خود از آثار و بقایای پس از تولد است که به صورت ترشحی به نام لوشیا دفع می گردند

یکی از قابلیت های ویژه رحم، توانایی آن در پاک کردن خود از آثار و بقایای پس از تولد است که به صورت ترشحی به نام "لوشیا" دفع می گردند. مدت لوشیا در بین زنان و همچنین جوامع مختلف بسیار متفاوت است و معمولا بیش از آنچه در کتاب های مرجع تعریف می شود طول می کشد. برای به دست آوردن تصویری واقع گرایانه در مورد طول مدت لوشیا و عوامل موثر بر آن در جامعه زنان ایرانی، تحقیق حاضر که یک مطالعه توصیفی تحلیلی است بر روی ۵۱۶ زن تهرانی پس از زایمان انجام گرفت. عوامل بررسی شده عبارت بودند از: روش و تعداد زایمان، سن حاملگی، وزن جنین و مصرف سنتوسینون قبل از زایمان.

لوشیای مورد نظر ما از نوع روبرا و سروزا بود که برای تعیین مدت آن از واحدهای پژوهش خواسته شد طول مدت خونریزی و لکه بینی خود را از اولین روز زایمان تا زمانی که کاملا قطع می گردید گزارش کنند. معیار درنظر گرفته شده برای پایان لوشیا ۷ روز متوالی بدون خونریزی بود. در پیگیری انجام شده از زمان پایان لوشیا و مشکلات احتمالی که در دوران پس از زایمان روی داده بود سوال شد. در صورت لزوم، پیگیری هر دو هفته، یک بار ادامه می یافت تا از پایان لوشیا اطمینان حاصل گردد. احتمال بقای لوشیا در طول پیگیری با استفاده از تحلیل بقا انجام شد. مدت متوسط لوشیا ۳۸.۱۶±۱۴.۳۸ روز و دامنه تغییرات آن بین ۲-۹۰ روز به دست آمد. لوشیا فقط در ۵ درصد زنان تا دو هفته اول پایان یافت و در اکثر آنان (۵۱ درصد) تا هفته ۵-۶ بعد از زایمان طول کشید. مدت لوشیا فقط با وزن جنین و سن حاملگی در ارتباط معنادار بود(p<۰.۰۰۰۱) . این مدت با افزایش وزن نوزاد طولانی تر شده و در زایمان زودرس کوتاه تر بود. همچنین در بین زنان سزارینی مدت لوشیا در کسانی که قبل از سزارین سنتوسینون دریافت کرده بودند کوتاه تر از سزارین انتخابی بود (p<۰.۰۵). بررسی ارتباط همزمان متغیرها نشان داد که فقط وزن نوزاد، بدون تاثیر متغیرهای دیگر، با مدت لوشیا رابطه مستقیم دارد (p<۰.۰۰۰۱).

عنوان فایل
بررسی مدت لوشیا و برخی عوامل موثر بر آن در زنان زایمان کرده در مراکز آموزشی شهر تهران application/pdf
baresi modate loshiya.pdf
206 KB
دانلود

مرجان احمدشیروانی

صدیقه حنطوش زاده

انوشیروان کاظم نژاد