سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

خلاقیت یعنی اتصال به ∞


خلاقیت یعنی اتصال به ∞

اگر بایگانی ذهن انباشته ازموضوعات کتاب های آموزشی ورمان های بزرگ تاریخ وخط فکری مان تکمیل شده چه مانعی درراه نگارش وجود دارد

نک مداد برای حک کردن کلمات داستان روی سفیدی کاغذ تیز، سکوت برهمه جا حکم فرما و موضوع مورد نظر کاملا" روشن است؛ تصادف، خیانت، قتل......اماچند لحظه نگذشته، باوجود کمک گرفتن از تمام قوای ذهنی برای نوشتن، کلمات بی مایه و سرد می شوند و هیچ چیز درست درنمی آید؛ نه صحنه ها و نه شخصیت ها و نه زبان...روند نگارش وآن چه دردرون رخ می دهد انگار اتصالی یا نارسائی هایی دارد چیزی که به درستی آشکار نیست از کجاست از عدم آرامش، افکار آشفته، فقدان اطلاعات...اگر بایگانی ذهن انباشته ازموضوعات کتاب های آموزشی و رمان های بزرگ تاریخ وخط فکری مان تکمیل شده باشد چه مانعی درراه نگارش وجود دارد؟ چرا آن چه می نویسیم، آن نیست که خیال می کردیم ؟ چیزی که برای نوشتن کم داریم واقعا "چیست واز کجا می توان به دستش آورد ؟ اثر هنری محصول تفکر است یا عامل ناشناخته ای دیگر ؟

عنوان فایل
خلاقیت یعنی اتصال به !∞ application/pdf
1.pdf
315 KB
دانلود

ناتاشا امیری