پنجشنبه, ۲۴ خرداد, ۱۴۰۳ / 13 June, 2024
مجله ویستا

تندیس‌های فلزی فانتزی


تندیس‌های فلزی فانتزی

اجزای تشكیل دهنده این تندیسها از آهن های قراضه و پیچ و مهره و ابزارآلات اوراقی است كه بطور معمول كسی به آنها توجه نمی كند و گوشه انبار خاك می خورد، ولی هنرمند باذوق با جوش دادن …

اجزای تشكیل دهنده این تندیسها از آهن های قراضه و پیچ و مهره و ابزارآلات اوراقی است كه بطور معمول كسی به آنها توجه نمی كند و گوشه انبار خاك می خورد، ولی هنرمند باذوق با جوش دادن قطعات در كنار هم حیوانات خانگی را ساخته كه در باغچه حیاط جای گرفته اند و باعث نشاط می شوند و در عین حال می توان به عنوان نگهدارنده ظرف مانند جاگلدانی یا ظرف آب برای حیوانات خانگی به كار گرفت. هر كدام از این مجسمه های زنگار گرفته برای خود شخصیتی دارند و باعث شادی و نوآوری زیبایی است، حیواناتی مانند گربه، بچه گربه پف كرده، سگ تازی، سگ اسكاتلندی و...

ـ دسته موزیك مورچه ها

از لوله كردن حلبی، مورچه های فوق العاده ساخته شده كه یكی درحال نواختن شیپور، دیگری طبل می كوبد و سومی سنج می نوازد.

مشابه این حیوانات كه با فلزهای بازیافته ساخته شده اند، در مجموعه مردم شناسی آسیایی موزه ملی تاریخ طبیعی وجود دارد.

بلندی آنها از ۱۶۰۵ سانتیمتر تا ۲۱۰۵ سانتیمتر است.

ـ دسته قورباغه های نوازنده موزیك

شخصیت های شادی آور كه با جدیت تمام سعی دارند قطعه موسیقی را خوب و درست اجرا كنند.

یكی از قورباغه ها نوازنده گیتار، دیگری نوازنده ویلون و سومی ساكسیفون می نوازد.

تندیس ها از آهن زنگ زده و با دست ساخته شده است. وجود این قورباغه ها در باغچه غیر منتظره و هیجان آور است.

بلندی اعضای اركستر قورباغه: ۵۸ سانتیمتر