دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

۳۱ اکتبر ـ سالروز قتل ایندیرا گاندی - ترور دو نخست وزیر به یک صورت در دو « ۳۱ اکتبر »


۳۱ اکتبر ـ سالروز قتل ایندیرا گاندی - ترور دو نخست وزیر به یک صورت در دو « ۳۱ اکتبر »

«۳۱ اکتبر» شاهد ترور دو نخست وزیر به یک شکل توسط نظامیان محافظ بوده است: استیفن تیژا نخست وزیر مجارستان در سال ۱۹۱۸ و بانو ایندیراگاندی نخست وزیر هند درسال ۱۹۸۴.
بانو گاندی دختر …

«۳۱ اکتبر» شاهد ترور دو نخست وزیر به یک شکل توسط نظامیان محافظ بوده است: استیفن تیژا نخست وزیر مجارستان در سال ۱۹۱۸ و بانو ایندیراگاندی نخست وزیر هند درسال ۱۹۸۴.

بانو گاندی دختر نهرو چهار بار نخست وزیر هند بود. وی به دست دو تن از افراد گارد محافظ خود که از ناسیونالیست های سیک (پنجابی) بودند هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. شوهر ایندیرا، فیروز گاندی، یکی از پارسیان هند بود. درپی انتشار خبر قتل بانو گاندی هواداران او در دهلی نو و چند شهر دیگر برضد تجزیه طلبی سیک ها دست به تظاهرات زدند و ضمن این تظاهرات توام با شورش شمار نسبتا زیادی از پیروان فرقه سیک به دست تظاهرکنندگان کشته شدند.