پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا

راکتورهای هسته ای


راکتورهای هسته ای

در نیروگاهها ی برق ابتداآب را گرم می کنند تا به بخار تبدیل گردد وازفشار بخار آببرای بکار انداختن توربین های ژنراتورهای مولد برق استفاده میشود .
گرمای لازم در نیروگاههای فسیلی …

در نیروگاهها ی برق ابتداآب را گرم می کنند تا به بخار تبدیل گردد وازفشار بخار آببرای بکار انداختن توربین های ژنراتورهای مولد برق استفاده میشود .

گرمای لازم در نیروگاههای فسیلی با سوزاندن زغال سنگ یا نفت بدست می آید ولی در نیروگاههای اتمی این گرما با ایجاد پدیده شکافت در هسته اورانیم بدست می آید. و از آنجاییکه انرژی حاصل از یک کیلوگرم اورانیم معادل انرژی یک میلیون لیتر نفت یا ده هزار تن زغال سنگ است . استفاده از انرژی اتمی بسیار جذابتر به نظر می رسد.

راکتورهای هسته ای

امروزه دو نوع راکتور متداولند راکتورهای با فشار آب و راکتورهای آب جوشان

اجزای ساختمان یک راکتور با فشارآب pwr عبارتند از:

۱) راکتورreactor:د ستگاهی که در آن شکافت هسته ای رخ می دهد

۲) ماده سوخت اورانیم غنی شده ۲ تا ۳٪ nuclear fuel:

از انجاییکه اورانیم طبیعی شامل ۳/۹۹٪ اورانیم ۲۳۸ و ۷/. ٪ اورانیم ۲۳۵ است اورانیم طبیعی را باید غنی سازی نمودیعنی ۲ تا ۳٪ایزوتوپ اورانیم۲۳۵در آن بایدوجود داشته باشد. ماده سوخت مورد استفاده در راکتور ممکن است شامل صدها میله سوخت باشد که درون این میله ها اورانیم غنی شده بصورت قرص هایی قراردارند وامادهاند مه با برخورد نوترونهای کند پدیده زنجیره ای شکافت را انجام دهند.

۳) منبع آب:

اورانیم غنی شده مطابق شکل زیر بصورت میله های سوخت در یک منبع آب قرار داده می شود. . ازانجاییکه هر چقدر نوترونهای شکافنده کند با شند احتمال شکافت هم زیادتر خواهد بود آب نه تنها کار انتقال گرمای حاصل از شکافت را برعهده دارد بلکه نقش کند ساز نوترونهای تولید شده را هم انجام می دهد و انرژی انها را کاهش می دهد

۴) میله های تنظیم control rod:

میله هایی هستند از جنس کادمیم یا بر که برای کنترل زنجیره شکافت استفاده می شود که بطور خودکار وارد راکتور می شوند و مقدار زیادی از نوترونها را جذب میکتتد و ضریب تکثیر نوترونها تا یک تنزل می دهند یعنی تنها یک نوترون حاصل از شکافت در شکافت بعدی شرکت کند.هر گاه بخواهیم سرعت شکافت را بیشتر کنیم کافی است میله را از راکتور خارج سازیم .

http://daneshema.mihanblog.com/More-۴۶.ASPX