جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

شام حسابی


شام حسابی

مردی به زنش گفت: امشب شامی درست و حسابی تهیه کن.
زنش گفت: پس ۲ کیلوبرنج، ۵ کیلو روغن و ... بخر.
مرد حرف او را قطع کرد و گفت: ۵ کیلو روغن برای ۲ کیلو برنج؟ معلوم است که چه می گویی؟
زن پاسخ …

مردی به زنش گفت: امشب شامی درست و حسابی تهیه کن.

زنش گفت: پس ۲ کیلوبرنج، ۵ کیلو روغن و ... بخر.

مرد حرف او را قطع کرد و گفت: ۵ کیلو روغن برای ۲ کیلو برنج؟ معلوم است که چه می گویی؟

زن پاسخ داد: من که می دانم پلویی در کار نیست، پس اقلا بگذار وقتی حرفش را می زنیم، چرب تر باشد!