پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

مبارزه مستقیم با فرسایش آبی


مبارزه مستقیم با فرسایش آبی
● مبارزه مستقیم با فرسایش آبی / چپر سازی و شمع کوبی و سنگ چینی
این روش بیشتر برای نقاطی از سطح کوه که شیب آن زیاد و جنس زمین طوری است که دائم تخریب میشود و ریزش میکند ( به عنوان مثال تشکیلات شیستی) مناسب می باشد . البته در روش سکو بندی هم گاهی به جای دیواره سنگ چین در پای سکو، از شمع کوبی استفاده میشود با این تفاوت که در آنجا برای جلوگیری از ریزش خاک سکو ولی در اینجا ( در روش چپر سازی و شمع کوبی) که معمولا " امکان ایجاد سکو نیست ، وسیله ای برای جلوگیری از ریزش خاک و سنگ دامنهای پرشیب کوه است.
چپر و شمع ها را بیشتر سرشاخه های درختها تشکیل میدهد . براثر ریزش کوه و جمع شدن مواد در پشت این چپر ها و شمع ها به طور طبیعی تقریبا" یک سکو بوجود می اید که سطح آن مثل سطح سکوهای ساخته شده ، صاف نیست.
● مبارزه مستقیم با فرسایش آبی / ایجاد بانکت
بانکت Banquette یک کلمه فرانسوی است که به انگلیسی Terrace گفته میشود و منظور از آن احداث جویها یا حفره هائی در روی خطوط میزان در سطح دامنه های کوتاه یا نقاط پر شیب است.
عمل بانکت ها جمع کردن آبهای برف و باران و کاهش سرعت آنها ( قبل از آنکه به سرعت آستانه فرسایش برسد و موجب فرسایش خاک گردد ) و همچنین نفوذ دادن آبها به زمین است.
بنا براین بانکت هم باعث حفظ آب و هم مانع از فرسایش خاک میشود . در بانکت جریان آب کاملا" متوقف نمشود ، ولی بانکت همانطور که ذکر شد از سرعت آب برای مبارزه با فرسایش خاک می کاهد ، در صورتی که در سکو بندی جریان آب کاملا" متوقف میشود و آب در روی سکوها نفوذ میکند و فقط در مواقع بارندگی های شدید و جریانهای تند آبهای حاصل از ذوب شدن برفها ، آبهای اضافی سکوها ، از طریق مجرای خروجی ، به خارج هدایت میگردد.
فرق دیگر بانکت بندی با سکو بندی در این است که در سکوبندی دخالت انسان در تمام شیب است، در حالی که در بانکت بندی با ایجاد چاله ها یا جویهای عمود بر جهت فرسایش فقط در فواصل مشخص از زمین ، بشر دخالت میکند.
▪ انواع بانکت
شکل و اندازه بانکت ها نسبت به شیب زمین و همچنین کیفیت و نوع خاک، فرق میکند و از این رو بسیار متنوع و متفاوت است که از آن جمله انواع مهم ذیل را میتوان نام برد:
ـ بانکت های کوچک و چاله ای شکل
ـ بانکت های بزرگ با نیمرخ طبیعی

عبادی - مهندسی کشاورزی_ خاکشناسی
منبع: http://www.ebadi.coo.ir
منبع : مطالب ارسال شده