شنبه, ۲ تیر, ۱۴۰۳ / 22 June, 2024
مجله ویستا

بررسی شیوع عفونت های واژینال در هنگام زایمان و رابطه آن با زایمان زودرس


بررسی شیوع عفونت های واژینال در هنگام زایمان و رابطه آن با زایمان زودرس

در هر کشور و درهرمنطقه متفاوت است درآمریکاشیوع زایمان زودرس درسال ۱۹۸۰ , ۹ ۸ بود شیوع زایمان زودرس درطی ۴۰ سال گذشته تغییری نکرده وحدود۱۰ میباشد ازعلل عمده ایجادزایمان زودرس عفونتهای واژینال میباشد

در هر کشور و درهرمنطقه متفاوت است .درآمریکاشیوع زایمان زودرس درسال ۱۹۸۰ ، ۹/۸ % بود. شیوع زایمان زودرس درطی ۴۰ سال گذشته تغییری نکرده وحدود۱۰% میباشد. ازعلل عمده ایجادزایمان زودرس عفونتهای واژینال میباشد.بررسی شیوع این عفونتهاوپیشگیری ازآنهابه کاهش زایمان زودرس منجرخواهد شد.این مطالعه طی مدت ۶ ماه در سال ۷۹-۱۳۷۸درزایشگاه بیمارستان قائم (عج) شهرمشهد برروی ۱۴۹ مادرحامله که به طورتصادفی انتخاب شده بودندانجام گرفت.ازکلیه بیماران ،آزمایش ترشح واژن جهت بررسی عفونتهای واژینال انجام شد.شیوع عفونت واژینال باکلامیدیا، مایکوپلاسما، باکتریهای گرم مثبت ومنفی وکاندیدادراین افراد بررسی شد.شایعترین پاتوژن دراین بیماران کاندیدا۳۴% وبعدکلی باسیل ۵/۸ % بود.بین آلودگی کلی باسیل بازایمان زودرس ارتباط معنی داری وجودداشت .P<۰.۰۱ ارتباط بین پارگی زودرس پرده هاوعفونت واژینال هم نشان دادکه عفونت واژینال باکلی باسیل بیشتر از نصف مواردمنجربه پارگی زودرس کیسه آب می شود.مهار زایمان زودرس هم درعفونت کلی باسیل بیشترازسایرعفونتهابودP<۰.۰۲ . پیش آگهی نوزادان درمواردعفونت مایکوپلاسماو کلامیدیا بد بود.۵۰% نوزادان باعفونت مایکوپلاسماویک پنجم نوزادان باعفونت کلامیدیا فوت کردند. باتوجه به این مسئله که عفونتهای واژینال هم درشروع زایمان زودرس وهم درپارگی پیش ازموعد پرده های جنینی ودرنتیجه درمرگ ومیرنوزادان سهم بسزایی دارد . باشناخت موارد عفونت های واژینال ودرمان به موقع آن می توان درارتقای سلامتی جامعه کوشید.

عنوان فایل
بررسی شیوع عفونت های واژینال در هنگام زایمان و رابطه آن با زایمان زودرس application/pdf
shiue ofonathaye vazhional.pdf
136 KB
دانلود

زهره یوسفی

مهرانگیز خواجه کرم الدینی

محمد واحدیان

هما احمدیان