چهارشنبه, ۲۷ تیر, ۱۴۰۳ / 17 July, 2024
مجله ویستا

ابوعلی اسماعیل کُشانی سمرقندی


جنسیت: مرد
نام پدر: ابونصر محمد بن احمد بن حاجب
تولد و وفات: ( ... - ۳۹۱/۳۹۲) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: مسند و محدث
نسبت او به کشان از نواحی سمرقند می‌رسد ، و چون …

جنسیت: مرد
نام پدر: ابونصر محمد بن احمد بن حاجب
تولد و وفات: ( ... - ۳۹۱/۳۹۲) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: مسند و محدث
نسبت او به کشان از نواحی سمرقند می‌رسد ، و چون از نوادگان حاجب بن نعمان دهقان است به حاجبی مشهور است. وی "صحیحی" بخاری را از ابوعبدالله محمد بن یوسف فربری روایت کرده است. زمانی که هیچ‌‌کس دیگری از راویان صحیح ، از فربری ، زنده نبود. مردم از دور و نزدیک مزد وی می‌آمدند تا از او استماع حدیث کنند. کشانی همچنین از ابونعیم عبدالملک استرآبادی حدیث شنید. ابوالعباس مستغفری و ابوعبدالله حسین بن محمد خلاٌل و ابوسهل احمد بن علی شجاعی و ابوعبدالله غُنجار و عمر بن احمد بن شاهین سمرقندی و دیگران از وی روایت کرده‌اند.