دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

ابوالحسن/ابوالحسین علی بن حسین‌بن علی ابن ابی طاهر طبری سمرقندی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س چهارم قمری
محل تولد: سمرقند
شهرت علمی و فرهنگی: محدث شیمی
از مردم سمرقند بود و شیخ طوسی وی را در شمار کسانی که ائمهٔ طاهرین(ع) مستقیمآ روایت نکرده‌اند …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س چهارم قمری
محل تولد: سمرقند
شهرت علمی و فرهنگی: محدث شیمی
از مردم سمرقند بود و شیخ طوسی وی را در شمار کسانی که ائمهٔ طاهرین(ع) مستقیمآ روایت نکرده‌اند آورده است. از جعفر‌بن محمد‌بن مالک و ابوجعفر اسدی آورده است. از جعفر‌بن محمد‌بن مالک و از ابوجعفر اسدی روایت می‌کرد. رجال‌نویسان شیعه او را با صفت‌های ثقه و وکیل یاد کرده‌اند. از آثار وی: "مداواهٔ‌الجسد لحیاهٔ‌الابد".