شنبه, ۲۳ تیر, ۱۴۰۳ / 13 July, 2024
مجله ویستا

ماه منیر


ماه منیر

ای زعطش گشته چنان مست مست
آبروی آب تو دادی به دست
دست قلم گشته ضریح دل است
کیست دخیلی که به دستت نبست؟!
بهتر از این دست، کجا هست، نیست
بوسه گهی بهتر از آن نیست، هست؟!
تیر که بر ماه …

ای زعطش گشته چنان مست مست

آبروی آب تو دادی به دست

دست قلم گشته ضریح دل است

کیست دخیلی که به دستت نبست؟!

بهتر از این دست، کجا هست، نیست

بوسه گهی بهتر از آن نیست، هست؟!

تیر که بر ماه منیرت نشست

جبهه خورشید از این غم شکست

قامت سبز تو که از هم گسست

عشق خم آورد و به زانو نشست!

قاسم یوسفی