پنجشنبه, ۲۴ خرداد, ۱۴۰۳ / 13 June, 2024
مجله ویستا

پیدایش سیارک ها و دنباله دارها


پیدایش سیارک ها و دنباله دارها

پیدایش سیارک ها به صورت زیر تبیین شده است:
پیش سیاره بسیار پرجرم مشتری، بیشتر موادی را که در فضای بین مریخ و خودش قرار داشت جذب کرد، آنچه باقی ماند فقط برای تشکیل چند جرم کوچک …

پیدایش سیارک ها به صورت زیر تبیین شده است:

پیش سیاره بسیار پرجرم مشتری، بیشتر موادی را که در فضای بین مریخ و خودش قرار داشت جذب کرد، آنچه باقی ماند فقط برای تشکیل چند جرم کوچک کفایت می کرد. بعدها یک یا چند جفت از این اجرام کوچک با یکدیگر برخورد کردند و بسیاری از سیارک ها و شهاب سنگ های امروزی را به وجود آوردند.

پیدایش ستارگان دنباله دار

بنابر فرضیه پیش سیاره، ستارگان دنباله دار در حلقه ای نزدیک به لبه قرص پخ شده گاز و غبار تشکیل شدند. مدار این ستارگان دنباله دار، در اثر نیروی گرانشی پلوتون یکی یکی یا چند تا دستخوش تغییرات عمده ای شد. با گذشت زمان چنان شد که ستارگان دنباله دار حجم وسیعی از فضای دور خورشید را اشغال کردند که وسعت آن تا فواصل ۱۰۰۰۰۰ واحد نجومی نیز می رسید.

در حال حاضر فرض می شود که بیش از یک هزار بیلیون( شاید هم یک میلیون بیلیون ) ستارخ دنباله دار در فضا وجود داشته باشد که جرم کل آنها بالغ بر چندصد برابر جرم زمین است.

همچنین فرض می شود که گه گاه، ستاره ای که از نزدیکی ما می گذرد مدار ستاره دنباله داری را می پریشد وموجب می شودکه سفری را آغاز کند که سرانجام آن را به خورشید نزدیک تر می کند و آن وقت است که به شیئی برای رصدهای نجومی بدل می شود.