سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

گردآورنوری Optical Condenser


اسبابی که در دستگاه‌های نوری، برای گردآوری اشعه نور به‌کار می‌رود. مثلاً برای رؤیت یک جسم، عدسی گردآور در میکروسکپ اشعه را روی آن جسم متمرکز می‌کند [۸].
● گردآور رکلکتور Collector
الکترودی …

اسبابی که در دستگاه‌های نوری، برای گردآوری اشعه نور به‌کار می‌رود. مثلاً برای رؤیت یک جسم، عدسی گردآور در میکروسکپ اشعه را روی آن جسم متمرکز می‌کند [۸].

گردآور رکلکتور Collector

الکترودی در ترانزیستور که به‌وسیله آن جریان اولیه حامل‌های بار الکتریکی ناحیه میان الکترودی را ترک می‌کند [۹].

۸ ـ فرهنگ علوم تجربی و ریاضی ـ گروه کارشناسان

۹ ـ فرهنگ الکترونیک ـ مسعود سلطانی