پنجشنبه, ۱۳ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 2 May, 2024


مجله ویستا

حسن‌بیگ شانی تکلو


جنسیت: مرد
نام پدر: نفیس‌الدین
تولد و وفات: ( ... - ۱۰۶۷) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
در زمان شاه عباس اول می‌زیست و نزد شاه اعتبار زیادی کسب کرد حسن بیک دارای …

جنسیت: مرد
نام پدر: نفیس‌الدین
تولد و وفات: ( ... - ۱۰۶۷) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
در زمان شاه عباس اول می‌زیست و نزد شاه اعتبار زیادی کسب کرد حسن بیک دارای طبیعت خوش بود و در جوانی فوت کرد.