دوشنبه, ۴ تیر, ۱۴۰۳ / 24 June, 2024
مجله ویستا

شریف


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س نهم و دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط
از خوشنویسان است. به خط وی قطعه‌ای است در یک مرقع ، به قلم سه‌دانگ جلی خوش ، با رقم: "فقیر …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س نهم و دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط
از خوشنویسان است. به خط وی قطعه‌ای است در یک مرقع ، به قلم سه‌دانگ جلی خوش ، با رقم: "فقیر شریف غفرله".