جمعه, ۲۹ تیر, ۱۴۰۳ / 19 July, 2024
مجله ویستا

راستگر Rectifier


اسبابی است که جریان برق متناوب را به جریان برق مستقیم تبدیل می‌کند. این اسباب در مقابل عبور جریان برق در یک جهت، مقاومت زیادی دارد و در جهت عکس مقاومت کمی دارد.
● راستگر برقطافه‌ای
راستگری …

اسبابی است که جریان برق متناوب را به جریان برق مستقیم تبدیل می‌کند. این اسباب در مقابل عبور جریان برق در یک جهت، مقاومت زیادی دارد و در جهت عکس مقاومت کمی دارد.

راستگر برقطافه‌ای

راستگری است که از دو قطب غوطه‌ور در یک برقطافه، تشکیل شده است. برای تبدیل جریان متناوب به جریان یکسو به‌کار می‌رود.

درین راستگر از خاصیت بعضی از فلزها و محلول‌ها، که فقط جریان برق را در یکسو از خود عبور می‌دهند استفاده شده است.

راستگر بلوری Crystal

نیمه نارسانائی است که برای یکسو کردن جریان برق به کار می‌رود و عمل آن نظیر لامپ‌های دو قطبی است.