جمعه, ۲۹ تیر, ۱۴۰۳ / 19 July, 2024
مجله ویستا

بتن ساز و بتن ریز


بتن ساز و بتن ریز

● معرفی
بتن ساز و بتن ریز کسی است که بتواند از عهده خواندن نقشه های اجرایی بتن و جزئیات آن – ساختن بتن دستی و ماشینی – کنترل آرماتورها – قالب و صفحات اتصال بر اساس نقشه های اجرایی …

معرفی

بتن ساز و بتن ریز کسی است که بتواند از عهده خواندن نقشه های اجرایی بتن و جزئیات آن – ساختن بتن دستی و ماشینی – کنترل آرماتورها – قالب و صفحات اتصال بر اساس نقشه های اجرایی – بتن ریزی – متراکم کردن بتن – تسطیح بتن – بتن ریزی سازه های بتنی و ساختمانهای بلند مرتبه – بتن ریزی سازه های بتن با اختلاف سطح و سقف های شیب دار طبق نقشه و مشخصات اجرایی – بتن ریزی سقف های بتن آرمه در سازه های مختلف – بتن ریزی رادیه ژنرال – حمل و مونتاژ قطعات پیش ساخته بتن – تهیه نمونه های آزمایش بتن – مدیریت گروه های بتن ریز برآید.

نمونه وظایف

۱) توانایی خواندن نقشه های اجرایی بتن و جزئیات آن

۲) آشنایی با نقشه های اجرایی و جزئیات آن

۳) نقشه های اجرایی ساختمانهای صنعتی

۴) نقشه های اجرایی انواع دیگر سازه های بتنی (آمفی تئاتر- بارانداز- سیلو- دودکش)

۵) نقشه های اجرایی انواع دیگر سازه های بتنی (آمفی تئاتر- بارانداز- سیلو- دودکش)

۶) نقشه های اجرایی ساختمانهای تمیز هم سطح در طبقات

۷) شناسایی اصول تشخیص علائم اختصاری نقشه ها

۸) علائم اختصاری اتصالات قطعات پیش ساخته بتنی مسلح

۹) توانایی باراندازی، حمل و انبار کردن مصالح بتن

۱۰) آشنایی با مصالح مورد استفاده در ساخت بتن

ـ سیمان

ـ شن و ماسه

ـ پوکه

ـ آب

۱۱) آشنایی با ابزار و وسایل باراندازی و حمل

۱۲) شناسایی کیفیت مصالح مورد استفاده در ساختن بتن

۱۳) آشنایی با انبار کردن مصالح

۱۴) انبار کردن سیمان پاکتی

۱۵) انبار کردن شن و ماسه

۱۶) انبار کردن سیمان فله ای

۱۷) شناسایی اصول رعایت نکات ایمنی و حفاظتی ضمن کار

۱۸) شناسایی اصول باراندازی و حمل انبار کردن مصالح بتن

۱۹) آشنایی با عوامل موثر فیزیکی محیط کار

۲۰) آشنایی با عوامل موثر شیمیایی محیط کار

۲۱) آشنایی با عوامل موثر بیولوژیکی محیط کار

۲۲) آشنایی با ارگونومی

۲۳) شناسایی اصول تشخیص عوامل موثر محیط کار

۲۴) توانایی باراندازی، حمل و انبار کردن مصالح بتن

۲۵) توانایی خواندن نقشه های اجرایی بتن و جزئیات آن

۲۶) توانایی ساختن بتن با وسایل دستی

۲۷) توانایی ساختن بتن با وسایل ماشینی

۲۸) توانایی کنترل آرماتورها، قالب و صفحات اتصال براساس نقشه های اجرایی

۲۹) توانایی بتن ریزی

۳۰) توانایی متراکم کردن بتن

۳۱) توانایی تسطیح بتن

۳۲) توانایی بتن ریز سازه های بتن و ساختمانهای مسکونی

۳۳) توانایی بتن ریزی سازه های بتنی با اختلاف سطح و سقف های شیب دار

۳۴) توانایی بتن ریزی سقف های بتن آرمه در سازه های مختلف

۳۵) توانایی بتن ریزی رادیه ژنرال

۳۶) توانایی حمل و مونتاژ قطعات پیش ساخته بتنی

۳۷) توانایی تهیه نمونه های آزمایشی بتن

۳۸) توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و حفاظتی و بهداشت کار

۳۹) توانایی اجرای مقررات و آئیین نامه های شغلی